Nee, nee, nè Zèppere, ma Vùllem is de vuirstàt vàn Sintrùin. Wànt doo ebbe se àlles. Zònder Vùllem zou Sintrùin zèllefs nè bestón. Dàn zoun vee en woestèèn ebbe. Zieëver in pèkskes vàn de Snaat ? zeiker nè. Wànt al òòs wótter da kum vàn Vùllem. Vàntèèt  ebbe se doo zèllefs te vuil