Strafke
header-stripes

Privacy & Disclaimer

Copyright
Alle foto's en teksten, betreffende deze site, met uitzondering van de foto's aangeboden door niet medewerkers, blijven eigendom van Truineer.be of hun auteur/fotograaf en kunnen onder geen enkel beding of onder geen enkele andere vorm door derden worden gepubliceerd of openbaar gemaakt door om het even welk medium zonder voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar. De foto's die worden gebruikt van andere media worden steeds getoond met een duidelijke bronvermelding in de bijhorende tekst. Dit geldt ook voor teksten die we overnemen uit andere media. We respecteren een verwijderingsperiode van 48 uur, indien we een duidelijke email ontvangen aan niefs@truineer.be.

Automatische bestelling
Indien een bezoeker een foto of tekst (zonder enige wijziging) gebruikt, schendt hij/zij het auteursrecht dat op al onze werken berust. Als, zonder voorafgaande bestelling of vraag voor gebruik, een werk (ook foto) van de redactie wordt gebruikt, verbindt hij/zij zich er onheroepelijk toe een vastgelegd tarief van 125 euro per gebruikte foto en 10 euro per 200 gebruikte tekens (inclusief spaties), die zonder bronvermelding werden gebruikt, te betalen. Een factuur wordt gezonden aan de eigenaar/verantwoordelijke. Wil u toch een foto gebruiken voor publicatie, kan u deze bestellen en wordt er een tarief overeengekomen op basis van oplage, afmetingen en gebruikt medium. De standaardtarieven bij een bestelling, vermeld op de website, gelden niet voor publicatie, met uitzondering van een persoonlijke pagina (geen bedrijf) op sociale media.

Reageren op een artikel
De redactie doet zijn uiterste best om aan neutrale berichtgeving te doen. Uit de praktijk weten we dat dit vaak anders overkomt. Indien u een rechtzetting, reactie of toevoeging wenst te geven, betreffende een bepaald artikel, kan u dit eenvoudig door te reageren onderaan het artikel. Sinds 1 november 2009 kan iedereen, zonder lidmaatschap, een reactie plaatsen. De reacties komen in een wachtlijst, die, dagelijks, door onze redactie wordt gelezen en goedgekeurd. Anonieme reacties worden verwijderd. We behouden ons het recht om de echtheid van de reagerende persoon telefonisch te controleren.  In tegenstelling tot een traditioneel nieuwsforum of een onafhankelijk dagblad is Truineer.be een webgazet die zijn inkomsten moet genereren uit betaalde advertenties om zo de voortgang te garanderen. We zullen dan ook alle reacties afkeuren die onze commerciële relaties in het gedrang brengen. De redactie behoudt zich het recht hieromtrent geen verantwoording af te leggen aan de plaatser van de verwijderde of geweerde reactie. Vind u dat uw reactie, onterecht, niet werd geplaatst kan u een mail doen aan niefs@truineer.be met de tekst die u wenstte te plaatsen, uw volledige naam en telefoonnummer.

Disclaimer
De op deze site gegeven informatie is in geen enkel opzicht wat betreft de nauwkeurigheid, de correctheid en de betrouwbaarheid van informatie, onder de verantwoordelijkheid van Truineer.be of zijn vrijwillige medewerkers, hoewel met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. De informatie en foto's zijn eigendom van de desbetreffende auteurs/fotografen. Uitzondering zijn de foto's die ons werden toegezonden door de bezoekers, die niet als medewerker zijn genoteerd. De foto's die door onze vrijwillige en geregistreerde medewerkers zijn genomen, kunnen onder geen enkel geval worden gebruikt voor andere doeleinden, tenzij u dit heeft aangevraagd en u over een goedkeuring beschikt.

Privacy
Truineer.be respecteert de privacy van diegene die de site gebruikt. De gegevens die u inbrengt zijn strikt vertrouwelijk, uw privacy is volledig gewaarborgd. De persoonlijke informatie die wij ontvangen zal voor geen andere doeleinden gebruikt worden, noch aan derden worden overgemaakt. Uitzondering is de nieuwsbrief. Indien u toch reclame zou ontvangen die aan onze nieuwsbriefleden is gericht, kan u zich via de link onderaan in elke nieuwsbrief  eenvoudig uitschrijven.

U staat op een foto
Wanneer we foto's nemen op events of op andere openbare plaatsen, vragen we steeds toestemming aan de organisator en/of maken we ons kenbaar als fotograaf voor Truineer.be. Dit geldt ook voor de vrijwillige, onbezoldigde, medewerkers. Staat u toch op een foto zonder uw medeweten of toestemming, dan respecteren we een verwijderingsperiode van 48 uur. U stuurt dan een mailtje aan niefs@truineer.be met een duidelijke omschrijving van de foto en een vermelding van de titel van de reportage, alsook de datum.

Het lokale weerbericht verzorgd door Ruben Weytjens
Het gebruik van de website en andere verwante onderdelen van het weerbericht op www.truineer.beis onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (inclusief subpagina's) betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Ruben Weytjens uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Ruben Weytjens doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Ruben Weytjens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waar via de sites toegang toe wordt geboden.

Ruben Weytjens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen. Ruben Weytjens maakt gebruik van diverse databronnen waaronder en niet limitatief: Wetterzentrale.de, Meteociel.fr, MetOffice, weer.nl, EUMetsat, DWD, KMI en KNMI.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Ruben Weytjens zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Ruben Weytjens geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Ve zitten och op Faceboek