Truineer Nieuws melden?

Audit leidt tot actieplan dat focust op herstel vertrouwen in het lokaal bestuur Sint-Truiden

In de raadscommissie van dinsdag 14 mei 2024 is het actieplan voorgesteld dat er kwam op vraag van Audit Vlaanderen. Het actieplan heeft als doel de schijn van of feitelijke belangenvermenging bij het lokaal bestuur Sint-Truiden tegen te gaan. Met concrete maatregelen en sensibiliseringsacties brengt het lokaal bestuur dit actieplan tot leven.

Wat houdt het actieplan in?

Voor mandatarissen
Er wordt een afwegingskader opgemaakt rond de wettelijke bepalingen over belangenvermenging. Dit kan de mandataris helpen om zelf in te schatten of er sprake is van (een schijn van) belangenvermenging en de nodige acties hierin te nemen (bijv. zich onthouden van bespreking en stemming)
•De mandataris heeft daarnaast steeds de mogelijkheid om zijn vraag rond belangenvermenging voor te leggen aan VVSG of het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Elke mandataris ondertekent een verklaring op eer waarin men toezegt om zich aan de deontologische code te houden.
•Een mandataris vult jaarlijks een sjabloon in waarin hij zijn mandaten en zijn (substantiële) financiële belangen oplijst. Op die manier staat de mandataris stil bij mogelijke belangen die in conflict kunnen raken met het werk als mandataris. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan art. 14. en art. 15 uit de deontologische code voor mandatarissen.

Voor personeelsleden
Voor personeelsleden worden eveneens ondersteuningsmaatregelen genomen.

  • Er wordt een afwegingskader opgemaakt rond de wettelijke bepalingen over belangenvermenging. Dit kan het personeelslid helpen om zelf in te schatten of er sprake is van (een schijn van) belangenvermenging en de nodige acties hierin te nemen (bijv. melding aan leidinggevende, dossier doorgeven aan collega)
  • Voor medewerkers wordt er verder ingezet op het beleid rond nevenactiviteiten/bijberoepen, zoals beslist door het college van burgemeester en schepenen op 1 september 2023;

Daarnaast werden er al verschillende concrete acties uitgerol. Zoals de vernieuwing van de deontologische code als onderdeel van het arbeidsreglement en is er gestart met een organisatiebreed integriteitstraject, waarin de deontologische code en moreel beraad centraal staan. De lopende initiatieven rond integriteit worden verdergezet met een bijkomend verplicht opleidingsprogramma rond belangenvermenging.

“Via opleiding en sensibilisering worden de maatregelen verankerd binnen de organisatie en wordt een blijvende impact gegarandeerd. Het is belangrijk dat de burger vertrouwen heeft in haar instellingen. Samen met Audit Vlaanderen waakt het lokaal bestuur erover dat het algemeen belang steeds primeert”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.