Truineer Nieuws melden?

The Fisherman schittert nu al helemaal in Venetië

De installatie ‘The Fisherman’ van Tom Herck boeit nu al heel Venetië. Neem samen met ons even plaats in een gondel en kijk mee.

Once We Ruled The World
Venice 2024
The Gondola..
The Venetian gondola, steeped in history and tradition, embodies both beauty and mortality. Originating in Venice’s ancient waterways, the gondola’s sleek design and graceful movements carry echoes of centuries past. Yet, beneath its elegant surface lies a reminder of life’s fleeting nature, symbolized by the “memento mori” tradition. Just as the gondola navigates the canals, so too do we navigate the journey of life, ever mindful of our mortality. In this way, the gondola becomes a poignant metaphor, inviting reflection on the passage of time and the transient nature of existence.
Ooit heersten we over de wereld
Venetië 2024
De gondel..
De Venetiaanse gondel, doordrenkt in geschiedenis en traditie, belichaamt zowel schoonheid als sterfelijkheid. Ontstaan in de oude waterwegen van Venetië, het strakke ontwerp en sierlijke bewegingen van de gondel dragen echo’s van eeuwen geleden. Toch ligt onder het elegante oppervlak een herinnering aan de vluchtige natuur van het leven, gesymboliseerd door de “memento mori”-traditie. Net zoals de gondel door de kanalen navigeert, zo navigeren wij ook op de reis van het leven, altijd bewust van onze sterfelijkheid. Op deze manier wordt de gondel een aangrijpende metafoor, die uitnodigt tot reflectie over het verstrijken van de tijd en de voorbijgaande aard van het bestaan.
Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en menigte