Truineer Nieuws melden?

Stort van Melveren wordt na sanering een landschapspark

De keuze voor sanering en landschapspark is de meest zekere keuze voor de toekomst

Het bodemsaneringsplan voor het stort van Melveren is afgerond en zal uiterlijk 1 april 2024 ingediend worden bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM). Het plan voorziet in de sanering van het historisch vervuilde terrein in de oksel van de N718. Het stort zal afgedekt worden conform Vlarem. Als OVAM het BSP (bodemsaneringsplan) goedkeurt zal in 2025 de aanbesteding voor de sanering in de markt gezet worden.  De realisatie van de sanering conform Vlarem wordt geraamd op 4.279.825 exclusief BTW.

Het stort van Melveren omvat een grote en een kleine stortplaats. De grote stortplaats ligt ten zuiden van de N718 en is 454000m³. De kleine stortplaats ten noorden van de N718 is 128000m³. Tussen eind 1958 en begin jaren ’80 vond op deze terreinen de uitbating van een huishoudelijk stort plaats. Op beide stortplaatsen is er sprake van historische verontreiniging door de aanwezigheid van afval en vervuilde grond. Zij vormen op dit moment geen gevaar voor mens en milieu. Met het bodemsaneringsplan voor het stort van Melveren, onder leiding van Group Van Vooren, wil het lokaal bestuur Sint-Truiden dat ook voor de toekomst garanderen.

Bodemsaneringsplan

Group Van Vooren leidde de opmaak van dit bodemsaneringsplan voor het stort van Melveren. In het plan zijn alle gedetailleerde processtappen, inclusief resultaten van sleuvenonderzoek, voorstellen voor herprofilering binnen kadastrale grenzen en verschillende varianten voor sanering omschreven. De eigenaars zijn op de hoogte gebracht en konden het saneringsproject inzien.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden keurde tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 29 maart 2024 het bodemsaneringsplan goed.

“We kiezen ervoor om beide stortplaatsen te saneren volgens de VLAREM-normen. Daardoor kunnen we voorkomen dat verontreinigende stoffen in de bodem en het grondwater verspreiden, waardoor milieueffecten worden geminimaliseerd en de volksgezondheid gewaarborgd blijft. Deze keuze is de meest zekere keuze voor de toekomst. Op beide locaties zal na de sanering een landschapspark gecreëerd worden,” aldus Peter Deltour, schepen van Leefmilieu en natuur.

“Het bodemsaneringsplan voor het stort van Melveren is het resultaat van nauwgezet onderzoek en expertise. Ons doel is om een effectieve en duurzame oplossing te bieden voor de historische vervuiling, met minimale impact op de omgeving”, vertelt schepen van Duurzaamheid Johan Mas.

“Door de realisatie van de sanering conform VlAREM nemen we de verantwoordelijkheid om ook toekomstige generaties een gezonde leefomgeving te garanderen daarom voorzien we deze investering in onze meerjarenbegroting,” besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.

Met dit project zet het lokaal bestuur Sint-Truiden een belangrijke stap in de richting van een schonere en gezondere leefomgeving. Conform de gestelde deadline door OVAM wordt het plan voor 1 april 2024 ingediend.