Truineer Nieuws melden?

‘Een klein scheit in en groeëte flès’

Ook die negatieve reacties op facebook. Onze snaat geeft je enkele ideeën om daarop te reageren.

1) Wa ene zieëver. Gieë taavàl da dzj’ene kòp it gelèk ene bàllong !

2) Dzje zèèt zoe stoem as en kaa uir kònt 

3) Steek oere kop in de vaalbak èn rik oere-n àvenir

4) Wa zèg dzjee naa? I-dzje meschin e stùk in oer kloeëte?

5) Alei naa, dzje zèèt toch nè zoe stoem as et pjààt vàn Christus? 

6  Dzjee doet mich deinke on ene-n ròsse sènt, twie kàànte èn niks wèèt.

7) Ma uut naa’ns, zoe e groeët bakkes, èn zoe wèènig òsse! 

8) Nè uiver immànt àànders klàppe, ziet mar in oere-n eige-n taluur

9) Bullshit. Dzjee zèèt och nè vàn d’ieëste luige gebòste !

10) Ààt oere mònt! Dzje stinkt gelèk en ùiske 

11) Trèk oer lup uiver oere kop èn spèlt ver bàtmóets !

12) Zoe naaschirrig, dzjee zout de snòt aat immànt zen snaat eete

13) Ma joeng, vuil lawèèt, en klein scheit in en groeëte flès

14) Aatlègge joa, as mèèn tàànt e piemelke-n àà, dàn wàs se mènne nonk

15) Dzjee it och nè vuil òsse ònder oer vlieësmóets ! (= klètskop)