Truineer Nieuws melden?

Schuldenafbouw, maar geen belastingverhoging

Het stadsbestuur kiest voor sober beleid, haalbare investeringen, aandacht voor ondernemers en kwetsbaren, en geen belastingverhoging.

Jaarlijks dient een lokaal bestuur zijn meerjarenplan aan te passen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Het lokaal bestuur Sint-Truiden bereikt met deze aanpassing een financieel evenwicht en geeft de eerste aanzet tot een structurele schuldenafbouw. Daarbij worden gerichte keuzes gemaakt: de renovatie van de erfgoedsite Speelhof gaat door, er komen bijkomende inspanningen om het sociaal weefsel te versterken, het ondernemersklimaat wordt gestimuleerd, veiligheid blijft prioriteit en er komt geen belastingverhoging.

Sober beleid met gerichte keuzes en haalbare investeringen
De oplopende inflatie vormt een grote uitdaging voor lokale besturen. De prijsstijgingen hebben een significante impact op de kosten en uitgaven. Daarenboven moeten er voldoende middelen worden vrijgemaakt om lopende leningen af te betalen.

“De voorbije jaren werden heel veel mooie projecten gerealiseerd zoals bijvoorbeeld de burcht van Brustem. De realisatie van deze projecten heeft vanzelfsprekend ook investeringen gevraagd waarvoor leningen werden aangegaan. Door een sober en gericht beleid te voeren slagen we erin deze schuld af te bouwen én blijven we inzetten op levenskwaliteit en innovatie”, vertelt schepen van Financiën Günther Dauw. “De restauratie van het Speelhof is gezien de erfgoedwaarde en de recreatieve functie een belangrijke investering voor het lokaal bestuur Sint-Truiden. In het kader van de definitieve herbestemming werd al heel wat voorbereidend werk verricht. Dit traject wordt verder gezet en in 2024 zullen de restauratiewerken van start gaan.”


De effectieve kosten van een aantal realisaties liggen hoger dan de oorspronkelijke ramingen. Daarom is beslist om de timing van een aantal projecten aan te passen zoals de Veemarktsite en de realisatie van een nieuw woonwagenterrein.

Veiligheidsgevoel verhogen en sociaal weefsel versterken

Veiligheid blijft onze prioriteit! Dat doen we enerzijds preventief door allerhande flexacties en anderzijds door het krachtdadig repressief optreden van ordediensten.

“De nodige financiële middelen voor de lokale politie zijn gegarandeerd waardoor er meer blauw op straat is en een effectief handhavingsbeleid gevoerd kan worden”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. “Onze stad heeft een uitgebreid verenigingsleven. Sport en cultuur vormen de basis van dit sterk en warm sociaal weefsel. Het lokaal bestuur Sint-Truiden wenst deze verenigingen maximaal te ondersteunen en behoudt de subsidies die hen rechtstreeks aanbelangen. Initiatieven op buurtniveau en buurtwerking worden verder gestimuleerd.“

De komende jaren verliezen we ook de meest kwetsbaren niet uit het oog. De ondersteuning van lopende initiatieven zoals Onder Ons, Sint-Vincentius & team Hope loopt verder. Daarnaast wordt er financiële ruimte gecreëerd voor bijkomende sociale projecten zoals de inzet van straatverpleegkundigen en het oprichten van een lokale, sociale kruidenier in het kader van het project ‘Depot Margot’.

Gunstig ondernemersklimaat dankzij sterke ondersteuning
“Ondernemers vormen de drijvende kracht in onze samenleving. Het is dankzij hen dat we werkgelegenheid in onze stad houden en aantrekken. We willen het ondernemerschap stimuleren via initiatieven zoals een investeringsfolder, een efficiënt vergunningenbeleid, het ondernemersloket, de horacagids en activiteiten waaronder onze bloeiende Haspengouw Markt. Zo profileren we Sint-Truiden als aantrekkelijke hoofdstad van Haspengouw voor bezoekers, bewoners en bedrijven”, vertelt eerste schepen Hilde Vautmans. “In onze dienstverlening kiezen we ervoor om te werken met een beperktere, sterke equipe. We gaan zorgvuldig om met het personeelsbudget en zetten de komende jaren maximaal in op talentontwikkeling van onze medewerkers “

Het aangepast meerjarenplan kwam tot stand in samenwerking tussen het college van burgemeester en schepenen en de stadsadministratie.