Truineer Nieuws melden?

Twee bars gesloten

Op zaterdagavond 30 september 2023 voerde de stad Sint-Truiden een gecoördineerde controleactie of ‘flexactie’ uit op 9 bars op de Luikersteenweg. De controle kaderde in de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg en vond plaats met goedkeuring van het parket en arbeidsauditoraat.

Zaterdagavond voerde de stad Sint-Truiden een controle uit op 9 bars op de Luikersteenweg naar aanleiding van signalen over inbreuken op de sociale en economische regelgeving, inbreuken inzake brandveiligheid en het ontbreken van de nodige vergunningen.

 

“Het is onze taak om erop toe te zien dat alle uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen”, legt burgemeester Ingrid Kempeneers uit. “De bars moeten beschikken over een gunstig brandweeradvies, een aansprakelijkheidsverzekering in het kader van brand en ontploffingen, alsook een vergunning voor het schenken van alcoholische dranken, zoals bepaald door gemeentelijke reglementering. Ook dienen de normen en voorschriften inzake brandveiligheid te worden nageleefd. Tot slot vinden we het belangrijk dat de uitbatingen in orde zijn met de regels inzake sociale en economische wetgeving.”

 

Resultaten

Het controleteam bestond naast de gemeentelijke diensten van de stad Sint-Truiden uit controleurs van de sociale inspectiediensten en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De actie werd begeleid door de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en ondersteund door het ARIEC Limburg.

De sociale inspectiediensten stelden 9 verschillende inbreuken vast inzake de arbeidswetgeving. In totaal werden 2 bars gesloten op basis van het niet kunnen voorleggen van de nodige vergunningen. De brandweer stelde 1 negatief advies op en merkte enkele kleinere inbreuken op inzake brandveiligheid. De betrokken diensten zorgen voor de verdere opvolging van deze dossiers.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

“Het is een grote meerwaarde dat we de sector aan de hand van dergelijke flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Door de sector structureel aan bestuurlijke controles te onderwerpen willen we voorkomen dat de openbare orde wordt bedreigd en de maatschappelijke regels worden ondermijnd”, geeft burgemeester Ingrid Kempeneers aan.