Truineer Nieuws melden?

Èt dzjee humor in uivervlóet?

Wèènt lid van De Nachtwacht Sintrùin? Gekloeët zèèt dzje altèèt, baate be de Nachtwacht Sintrùin!

Èt dzjee humor in uivervlóet?
Of ként dzje immànt bè ne lach da Sintrùin en umstreike dú schùdde van et lache?
Dan ùbbe fee een spesjoal toak vur oech!
De Nachtwacht Sintrùin is dé cabaretkompanie van Sintrùin da van de (góenestag)òòvet ne fèène nacht mok en alle joore ne revue dú da se nè rap vergete.
Wa móet dzje doen?
Et is ieël sumpel.
Immànt tagge (of óer eige) da humor in ze bloet hei, et plàt Sintrùins nè vremt is en moevan dzjee mént da ter in òòze gróep past. Fee gón dan dee mins kontakteire en nuun vur deil te neime oan ieën van òòs vergoaderinge op góenestagòòvet. Deis is dé kans vur aat te koume of ter ne goeje klik is en mieër in zit.
Meint dzje van óer eige da et iet vur oech is? Nè twèèfele vur òòs, wèè dan och, te bekieëre da dzjee een oanwinst vur de gróep zèèt! E fillemke van oech moeda dzje een fars vertelt, iet klùchtig doet, ieënder wa òòs kùs doen lache. Deilt et privei be t´òòs op Messenger of gewoeën oupeboar op òòze pagina, as dzje genóeg kònfjènse ét!
Och nè twèèfele vur deize post te deile, zoeda fe bedieën de weerelt van vandoag e stùkske plezànter kóene moake! 🌙😂💪
Gekloeët zèèt dzje altèèt, baate be de Nachtwacht Sintrùin!
https://www.facebook.com/search/top?q=nachtwacht