Truineer Nieuws melden?

Resultaten veiligheidsbarometer bekend

Onze politie maakte zopas de resultaten van haar veiligheidsbarometer bekend  en dit naar aanleiding van een bevraging bij de bevolking.

© vtm

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging die werd uitgevoerd in gans België over verschillende veiligheidsthema’s (buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap) en over de mate van tevredenheid over het politiewerk.

Ook in onze politiezone kregen burgers in 2021 een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen. 485 burgers zijn ingegaan op de uitnodiging.

We geven hieronder een overzicht van de meest opvallende bevindingen.

Buurtproblemen

Net als bij voorgaande edities blijkt dat de burger vooral wakker ligt van verkeersgerelateerde fenomenen  zoals onaangepaste snelheid, hinderlijk parkeren, agressief rijgedrag en geluidshinder door zwaar verkeer.

Daarnaast vormen zwerfvuil en sluikstort de belangrijkste problemen op buurtniveau. En toch vindt ruim 87% dat de buurt er verzorgd tot zeer verzorgd uitziet, dit is 3% meer dan in 2018!

Opvallend is ook dat ‘geluidshinder door de buren’ relatief hoog scoort (bijna 21%). We wijten dit vooral aan de afgelopen Coronaperiode en het stijgende aantal burgers dat thuiswerk doet. 

(On)veiligheidsgevoelens

“Ruim 91% voelt zich nooit, zelden of soms onveilig. De gevoelens van onveiligheid zijn vooral toe te kennen aan het onaangepast gedrag van weggebruikers en in mindere mate aan criminaliteit.

We blijven natuurlijk oog hebben voor de minderheid van de bevolking die aangeeft zich toch minder veilig te voelen.”, aldus burgemeester Dries Deferm.

Slachtofferschap en aangiftegedrag

Het valt op dat bijna 42% van de respondenten aangeeft slachtoffer te zijn geworden van phishing, 33% van oplichting via internet en 8% van hacking.

Dit resulteert echter niet in een vergelijkbaar aangiftegedrag in deze cyberkwesties. Het aangiftegedrag voor eigendomsdelicten (inbraken, diefstal, vandalisme) is zeer hoog, maar op vlak van minder zichtbare criminaliteit (intimidatie, oplichting,..) is het aangifte-gedrag beduidend lager.

“Het blijft daarom een belangrijke taak van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken om onze laagdrempeligheid te bewaren en om preventief en sensibiliserend te werken op deze – minder zichtbare – fenomenen.”, zegt burgemeester Patrick Lismont.

Meer dan 60% geeft aan zeer tevreden te zijn van de ontvangst bij de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.

Preventie

Binnen onze politiezone zijn de verschillende preventie-acties zoals vakantietoezicht, burenbemiddeling, …goed gekend. We scoren op al deze acties bovendien nog eens beduidend beter dan het provinciale gemiddelde.

Tevredenheid over de politiewerking

Onze inwoners zijn overwegend tevreden over de politiewerking. Op alle domeinen van onze werking is de tevredenheid zelfs nog toegenomen ten opzichte van 2018.

“Nieuw in deze Veiligheidsbarometer is dat er gevraagd werd in welke mate ze  de verschillende politietaken belangrijk vinden. Het valt hierbij op dat de respondenten meer belang hechten aan de aanpak van klassieke vormen van criminaliteit (inbraken, drugs, diefstal, overlast en verkeer) dan aan nieuwe en snel stijgende criminaliteitsfenomenen (waarvan cybercrime de voornaamste is).

Een tweede nieuwigheid is dat gevraagd werd welke zaken prioritair zouden moeten worden aangepakt door de politie. Opvallend is dat minder dan een kwart van de respondenten van mening is dat de aanpak van cybercrime een prioritaire taak is voor politie. Terwijl dat toch een groot percentage van de respondenten aangeeft slachtoffer geweest te zijn.” geeft korpschef Steve Provost aan.De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken scoort zeer goed als het gaat over de bekendheid van de wijkinspecteur. Bijna 60% kent de wijkinspecteur van naam en/of heeft er geregeld contact mee. De bekendheid van de wijkagent is zelfs toegenomen ten opzichte van vorige meting in 2018.

Ervaring laatste contact met de politie

Ruim 80% van de bevraagden is relatief tot zeer tevreden over het contact met de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. Ten opzichte van de bevraging 2018 scoren we hier nog beter.

Conclusie

“Wij vinden het belangrijk om de mening van de burger te kennen over de werking van de politie en over het veiligheidsgevoel. Deze resultaten zijn dan ook een opsteker. Onze wijkinspecteur is goed gekend en dat wil ook zeggen dat we aanspreekbaar zijn voor de burger.

Dergelijke bevragingen geven ons ook een inzicht hoe de burger over bepaalde feiten denkt en die kunnen verschillend zijn van onze opvattingen.
Zo is het opvallend dat de respondenten meer belang hechten aan de aanpak van klassieke vormen van criminaliteit (inbraken, drugs, diefstal, overlast en verkeer) dan aan nieuwe en snel stijgende criminaliteitsfenomenen (waarvan cybercrime de voornaamste is). Het blijft daarom een belangrijke taak van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken om onze laagdrempeligheid te bewaren en om preventief en sensibiliserend te werken op deze vlakken.”,
 concludeert burgemeester Ingrid Kempeneers.