Truineer Nieuws melden?

Geen structureel probleem van integriteit bij onze politie

Een integretiteitsaudit van het Vast Comité P heeft uitgewezen dat onze politie niet te kampen heeft met structurele integriteitsproblemen. De korpschef en de drie burgemeesters van de zone onderschrijven een verklaring ter zake.

Dinsdag 13 september 2022, werden de resultaten van de integriteitsaudit van het Vast Comité P voorgesteld aan de personeelsleden en de politieraad van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. 

De audit kwam er naar aanleiding van een incident dat dateert van 2021.

Uit de audit blijkt dat er geen structurele integriteitsschendingen konden vastgesteld worden binnen de politiezone.

Indien er zich toch een schending heeft voorgedaan, is dat terug te brengen tot een individuele actie. Hiervoor werden ondertussen ook de nodige tuchtprocedures opgestart door de korpsleiding. 

 

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen, die beleidsmatig dienen aangepakt te worden.
Een aantal van deze hebben betrekking op het ganse politielandschap.

Als politiezone hebben we de resultaten van de audit niet afgewacht vooraleer we zelf stappen ondernomen hebben om het belang van integriteit op de werkvloer duidelijk te onderstrepen.
 

 

Er werd een duidelijk omschreven integriteitsbeleid opgesteld waarvan we verwachten dat elke medewerker deze voorschriften steeds hanteert en respecteert. Dit zowel in de omgang met burgers als met collega’s.  

 

We beseffen dat onze medewerkers vaak in moeilijke situaties terechtkomen. Om hen hiervoor de beste handvaten te geven, investeren we doorlopend in bijkomende trainingen en opleidingen met extra aandacht voor integriteit, zoals bijvoorbeeld dilemmatrainingen. 

 

Nieuw aangestelde integriteitscoaches zullen optreden als ambassadeur en fungeren als aanspreekpunt inzake het integriteitsbeleid van het lokale korps. 

We nemen de aanbevelingen van het auditrapport ter harte en gaan hier eerstdaags verder concreet mee aan de slag. 

 

Zo beveelt het Vast Comité P onder andere aan om een grondige risicoanalyse inzake integriteit te maken op maat van alle functies binnen de organisatie en een specifiek opleidingsplan. Daarnaast adviseert het Vast Comité P om het thema integriteit structureel te verankeren in de bestaande overlegfora, maar ook specifieke workshops en dilemmatrainingen hierrond aan te bieden. Een andere aanbeveling is om naast de reeds bestaande communicatie-initiatieven binnen de organisatie nog meer de nadruk te leggen op menselijke interactie en coaching. 

 

 

De korpsleiding draagt integriteit hoog in het vaandel en de burger kan blijven vertrouwen op de inzet van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.  

De korpsleiding vertrouwt erop dat elke medewerker van de politie zijn of haar job met de nodige integriteit uitvoert en indien nodig zijn we steeds bereid om hem of haar hier concreet in te ondersteunen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Steve Provost

Hoofdcommissaris van politie

Korpschef

Veerle Heeren

Burgemeester Sint-Truiden

Voorzitter politiecollege en -raad

 

Dries Deferm                                                      

Burgemeester Nieuwerkerken                 

 

Patrick Lismont

Burgemeester Gingelom