Truineer Nieuws melden?

Wateronttrekking verboden in volledige stroomgebied van Melsterbeek en zijbeken Cicindria en de Molenbeek

Sinds 1 januari 2022 is er in Limburg een permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen van kracht. Vanaf vandaag komt daar een tijdelijk onttrekkingsverbod bij. De aanleiding hiervoor is het uitzonderlijk droge weer van de afgelopen periode.

© Tony Tachelet

Persbericht van de gouverneur

 

Het Limburgs droogteoverleg kwam eerder deze week samen om de situatie van de Limburgse waterlopen in detail te bespreken. Metingen door de dienst waterbeheer van de provincie Limburg tonen aan dat de peilen en debieten in enkele waterlopen sterk tot zeer sterk gedaald zijn en dermate laag zijn dat dit een bedreiging vormt voor hun ecologische toestand. Daarenboven wordt er voor de komende 2 weken geen verbetering verwacht.

Op basis van het advies van het Limburgs Droogte Overleg heeft gouverneur Jos Lantmeeters beslist om tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen. Voor Sint-Truiden is deze beslissing van toepassing op het volledige stroomgebied van de Melsterbeek en zijbeken zoals de Molenbeek en de Cicindria. De exacte locatie van de gebieden waar het verbod van toepassing is kan worden teruggevonden op bijgevoegde kaart.

Het besluit, waarin ook een aantal uitzonderingen voor de brandweer en het drenken van vee staan opgenomen, blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt.

“Deze crisismaatregel beoogt in eerste instantie de natuur extra zuurstof te geven. Het tekort aan water en de droogteproblematiek wordt met deze maatregel niet opgelost. Laat dit duidelijk zijn. Daarvoor zijn veel meer ingrijpende maatregelen nodig. We zullen anders moeten omgaan met ons watergebruik. En dit geldt voor zowel de particulier als industrie, bedrijven en landbouw. Daarenboven moet er ingezet op langer bufferen van water en water de tijd en ruimte geven om de bodem in te trekken in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren” licht gouverneur Lantmeeters toe die er aan toevoeg dat dit de 4 de keer in 5 jaar tijd is dat we met de droogte te kampen hebben. Wat drinkwater betreft is er op dit ogenblik geen probleem.

“Als stadsbestuur roepen we iedereen op om deze maatregel te volgen. We zijn er ons van bewust dat dit voor velen een inspanning zal vragen. Toch is dit ook een kans. Samen dragen we zorg voor de natuur die ons elke dag zoveel geeft. Daarnaast zetten we in op een strategisch beleid. Via het klimaatplan zijn heel wat concrete acties voorzien, en in uitvoering, om onze groene stad leefbaar te houden voor mens en dier. Het weerbaar maken van de stad tegen klimaatverandering is een permanente opdracht. Het ontharden van de Veemarktsite bijvoorbeeld draagt sterk bij tot deze doelstellingen. We zullen blijven inzetten op acties zoals deze. Daarnaast vragen we ook aan de Truienaren om zelf mee initiatieven te nemen. Enkel met een gezamenlijke aanpak, waarin eenieder zijn verantwoordelijkheid opneemt, kunnen we deze uitdaging de baas”, vertelt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers.

 

Water onttrekken blijft mogelijk

Het blijft mogelijk om water te onttrekken uit bevaarbare waterlopen en waterlopen waar er geen verbod van kracht is. Voor watercaptatie uit bevaarbare waterlopen (kanalen of rivieren) is een vergunning of een melding verplicht. (www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie). Voor wateronttrekking uit onbevaarbare waterlopen is een melding nodig of een machtiging. Deze meldingen en aanvragen dienen te gebeuren via het e-loket van de Vlaamse Waterweg (www.wateronttrekking.be). Op deze website kan men eveneens zien waar welk onttrekkingsverbod van kracht is.

Daarnaast biedt het gezuiverd afvalwater (effluentwater) dat bij Aquafin kan worden afgehaald eveneens mogelijkheden. (www.aquafin.be)

Doordacht omgaan met water

Met (vermoedelijk) opnieuw een droge zomer voor de deur, blijft het belangrijk dat we als Limburgers doordacht omgaan met het kostbare goed dat water is. En dit zowel met het water dat uit de lucht valt als met het leidingwater dat uit de kraan komt. Zo kunnen we door onze tuinen en opritten te ontharden of waterdoorlatend materiaal te gebruiken er zelf voor zorgen dat er meer water de bodem indringt. En ook voor het gebruik van ons kaanwater bestaan er heel wat tips die je gemakkelijk kan toepassen. Mooi meegenomen is dat dit niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor onze portemonnee. Op die manier zorgen we er ook voor dat iedereen te allen tijde drinkwater ter beschikking heeft, ook in droge periodes.

Gouverneur Jos Lantmeeters