Truineer Nieuws melden?

Kerk, pastorie en parochiezaal van Engelmanshoven te koop

De kerk, parochiezaal en de pastorie van Engelmanshoven worden verkocht met het oog op een nieuwe bestemming. Het kerkhof blijft intact en gevrijwaard.

Kerk Engelmanshoven

‘De kerk van Engelmanshoven is al een tijdje niet meer in gebruik’, zegt schepen van kerkraden Jo François. ‘In het kerkenbeleidsplan is de Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen bestemd als prioritaire kerk met behoud van de erediensten. In de huidige situatie vinden de kerk en pastorie moeilijk aansluiting bij het omliggende sociale weefsel. Ook de parochiezaal op het terrein, die eigendom is van de kerkfabriek, vervult niet langer zijn functie als hefboom voor het dorpsleven.’

Een knooppunt voor het gemeenschapsleven

Vanuit het ruimtelijk beleid worden Groot-Gelmen, Gelinden en Engelmanshoven benaderd als een gezamenlijke cluster op vergelijkbaar niveau met de hoofddorpen, met gedeelde ruimte voor onder meer ontmoeting, verenigingen en cultuur, en recreatie. ‘De kerk in Groot-Gelmen is voor deze dorpengemeenschap bestemd als het centrale punt voor de katholieke eredienst’, duidt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers, ook bevoegd voor strategische beleidsplanning. ‘In Gelinden is de restauratie en het herbestemmingsonderzoek voor de beschermde classicistische Sint-Quintinuskerk momenteel lopende. Binnen dit dorpengeheel kan het gebouwencomplex in Engelmanshoven eventueel worden ingezet als knooppunt in het gemeenschapsleven.’

‘Aangezien de pistes die we daarvoor hebben onderzocht alle in de richting wijzen van externe initiatieven, ligt de verkoop van de site aan derden op dit moment het meest voor de hand, maar andere formules zoals recht van opstal en erfpacht zijn niet uitgesloten’, verduidelijkt schepen François, tevens bevoegd voor financiën. ‘Uitgangspunt is wel dat we zowel voor de stad als de kerkfabriek de lopende vaste kosten moeten inperken. Nu kosten verschillende mankementen, het dagelijks onderhoud, energie en verwarming handenvol geld.’

 

Niet over een nacht ijs

‘Bij de verkoop gaan we niet over een nacht ijs’, vervolgt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers. ‘Met de kerkfabriek zijn we overeengekomen om de drie gebouwen als een gezamenlijk lot te koop aan te bieden en zo vast te houden aan een totaaldossier voor beide partijen. De opmaak van het verkoopdossier gebeurt in samenspraak met de kerkfabriek en het bisdom en naar het voorbeeld van vergelijkbare verkopen in de omgeving. Het spreekt voor zich dat we de verenigingen die op de site aanwezig zijn geruime tijd op voorhand inlichten over deze plannen.’

‘De opbrengst na verkoop zal volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel tussen de kerkfabriek en het lokaal bestuur worden verdeeld’, vult schepen François aan. ‘Voor de definitieve verkoop leggen we het verkoopdossier nogmaals voor aan het bisdom, onder meer met het oog op de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Elk bod en het daaraan verbonden schriftelijke dossier zal bovendien beoordeeld worden door de gemeenteraad, de kerkraad en het bisdom.’

Kerkhof blijft gevrijwaard

Het kerkhof van Engelmanshoven behoudt zijn functie als begraafplaats en wordt niet betrokken in de verkoop. ‘De basisvoorzieningen van een kerkhof blijven gegarandeerd’, bevestigt schepen Mas, bevoegd voor begraafplaatsen. ‘Er dient dus een alternatief te komen voor de wateraansluiting die zich nu ter hoogte van de pastorie bevindt en ook een degelijke plaats voor afvalstockering. Daarnaast zal het lokaal bestuur een opdracht lanceren voor de herinrichting van het kerkhof, met het oog op vergroening en verfraaiing als afscheidstuin.’ ‘Natuurlijk zullen we met het grootste respect omgaan met de kostbare grafmonumenten die verplaatst moeten worden’, voegt schepen François toe. ‘Het behoud van de grafstenen wordt in ieder geval gewaarborgd: wellicht kunnen ze worden geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheid voor een locatie voor behoud van waardevolle grafmonumenten op lange termijn op de site.’

Ook de mogelijkheden voor de inrichting van het naastliggende perceel moeten mee in kaart worden gebracht, inclusief een zone voor parkeren en een degelijke, toegankelijke ontsluiting van het kerkhof. ‘Op dit perceel voorzien we onder andere een nieuwe zone voor de petanqueclub, zodat de tuin van de pastorie terug vergroend kan worden en ten dienste kan staan van de pastorie en haar nieuwe bestemming’, luidt het.