Truineer Nieuws melden?

Actiedag Kinderopvang, ook hier bij ons

“Wij zorgen verder voor de kinderen. Maar wie zorgt er voor ons?”. Medewerkers kinderopvang vragen de sector en hun werk naar waarde te schatten en ongelijkheden naar ouders, kinderen, medewerkers en initiatieven toe te bannen. Kortom, ze zijn de stiefmoederlijke en oneerlijke behandeling beu. Sint-Truiden is één van de 11 steden waar zondag coronaveilig en sereen actie zal worden gevoerd.

Kwalitatieve kinderopvang staat onder druk  

Hoog tijd om kinderopvang naar waarde te schatten! De kinderopvangsector kreunt. Al jaren  leeft de vraag om de ongelijkheid tussen de verschillende opvanginitiatieven weg te werken,  alsook om de kinderopvang naar waarde te schatten en de daarbij horende erkenning te geven  aan alle medewerkers. De huidige omstandigheden zetten het gebrek hieraan nog eens extra  in de verf. De hoge kind-begeleidersratio, de hoge administratieve druk en de ongelijke  subsidies zorgen ervoor dat de kwaliteit niet overal gegarandeerd kan worden. 

Voor onze sector is het al lang vijf na twaalf. Al jaren  hebben we het gevoel genegeerd te worden.  Met lovende woorden vanuit de politiek bereiken we  verder niets. Wat is nodig: 

  • Gelijke subsidiëring  
  • Betaalbare opvang voor alle ouders  
  • Kwalitatieve opvang met lagere kind begeleidersratio  
  • Gelijke lonen  
  • Erkenning met voorrang vaccinatie  

Dit gebeurt op een serene manier onder de van kracht  zijnde coronamaatregelen (maximale bubbel,  mondmasker, afstand). Wij zijn kinderbegeleiders, onze  visie loopt niet gelijk met roepen en tieren. We willen  een duidelijk signaal uitsturen naar de overheid en Kind  en Gezin. Laat dit voldoende zijn zonder over te moeten  gaan tot verdere actie.

Voor de overheid is echter niet elk kind, elke ouder, elke medewerker en elk initiatief in de kinderopvang  evenveel waard.  

Dit kan anders! Er zijn voldoende voorbeelden uit het buitenland alsook in het eigen referentiekader  voor Vlaanderen (het Pedagogisch Raamwerk). 

Desondanks blijft de ongelijkheid in stand:  

Ongelijkheid voor het kind 

Elke subsidietrap – het wel of niet beschikken over extra middelen vanuit de overheid – zorgt voor  een verschil in werkingsbudget. Een werkingsbudget waarmee eenzelfde inzet van begeleiders en  pedagogische norm verwezenlijkt wordt voor het kind. Het verschil gaat van 0,00€ per dag per  plaats tot meer dan €60,00 per dag per plaats. 

Ongelijkheid voor de ouder 

De gebruikers van 22.819 opvangplaatsen, ofwel een 30.000 gezinnen, betalen een prijs voor  opvang die niet gebaseerd wordt op hun inkomen. Een prijs die voor de individuele ouder aanzien  wordt als ‘duur’. Slechts 4,35% van de ouders bevindt zich volgens Kind en Gezin in de hoogste  klasse van inkomensattesten (> € 25,00). Het beleid zorgt ervoor dat +-30.000 gezinnen zich  noodgedwongen in deze categorie én zelfs hoger zien vallen. Dit terwijl het werkingsbudget van  hun ‘dure’ opvang voor eenzelfde aantal plaatsen slechts de helft is van een initiatief in de hoogste  subsidietrap waar volgens het inkomen betaald wordt. 

Als ouder is er niets belangrijker in je leven dan de gezondheid en het geluk van je kind. Samen met  de kinderopvang wil je dat je kind alle kansen krijgt! Niets is zo belangrijk in de ontwikkeling van je  kind als die eerste levensjaren. Daar wordt de basis gelegd voor zijn/haar verdere leven, voor de  toekomst van morgen voor onze samenleving. Dit is het uitgangspunt van elke pedagogische  stroming… Logischerwijs volgt hieruit een gelijk werkingsbudget om de hoogst mogelijke  kwalitatieve ondersteuning te verwezenlijken. 

Ongelijkheid voor de medewerker in de kinderopvang 

Gezinsopvang of groepsopvang, onthaalouders, werknemers in loondienst en zelfstandigen. Het  aantal categorieën en de mogelijkheden daarin zijn niet meer op te sommen. Elk soort statuut kan  in elke soort opvang ingezet worden. Elke medewerker voert hetzelfde werk uit maar de  verdiensten en ‘zekerheid’ van inkomen liggen mijlenver uit elkaar. Passie en liefde voor de job  overwinnen, de verdiensten zijn bij de laagste in de samenleving. 

Tot welke sector behoort kinderopvang? De zorgsector is het alvast niet, de onderwijssector ziet  ons enkel als opvang. Kinderopvang verricht zorgend werk, pedagogisch werk, werkt  gezinsondersteunend, heeft een belangrijke rol in de samenleving en economie, … Kan u het ons  zeggen? Erkenning is ver zoek. 

Ongelijkheid voor het initiatief 

Hogere subsidietrappen zijn niet vrij toegankelijk. De overheid beslist waar er wel of geen middelen  ingezet zullen worden, waarbij reële kansen voor bestaande opvanginitiatieven bijna onbestaand  zijn. Toch werkt elk initiatief volgens eenzelfde pakket van vergunnings-, start- en  werkingsvoorwaarden. De wil om aan een extra voorwaarde te voldoen is er, de kans daartoe  krijgen is een ander paar mouwen. 

Het weergeven van de vergunde capaciteit van plaatsen per subsidietrap, vergeet het vermelden  van het aantal gesubsidieerde plaatsen. Een ‘gat’ van een €39.000.000 waarvoor de initiatieven    

ook al de prijs betalen. De opdeling in subsidietrappen in gezins- en groepsopvang laat daarnaast    

de nodige vrijheid om creatief om te gaan met beschikbare middelen, binnen de grenzen van het  hele pakket statuten dat voorhanden is. Middelen van gezinsopvang vloeien naar groepsopvang en  zetten de sector van ‘gezinsopvang’ in hun voortbestaan nog verder onder druk.

Hoog tijd dus om de geschiedenis van kinderopvang te herschrijven!!