Truineer Nieuws melden?

E Bietsje Verlieft op….. Valentine

Ben je tot over je oren verliefd? Eén goede raad die ik tijdens mijn reis met De Blauwe Vogel naar Thailand leerde. Doe eerst je ogen open en controleer eerst of ze geen moustache heeft… En ook al is het een vaal hoep, heeft ze witte mellekflesse onder haar mik of ei ze ne mònt gelèk en ùiske, dan kunnen je jezelf redden met één van deze 10 openingszinnen.

 

  • Mèèn liefde ver óech is dzjust gelèk de kakkerèè, da blif mar koume

 

  • Dzjee zèèt dzjust gelèk èrtesop, ins da dèè begint te kouke móet de wòst d’rin

 

  • Veing dzje mich och frój? Awol, da’s et bewèès vàn góeje smoak !

 

  • As àlle vroulie frikadèlle woore, woor dzjee en frikadèl “spésjàl”

 

  • Mùs dzje mich nè zien zitte, dàn stón ich wol rècht!

 

  • Dzjee zèèt de liefste èks dèè ich kin wànt dzjee kóent vuil doen groeët wèède zònder et oan te roake

 

  • Dzjee zèèt gelèk kàffei: ieët èn be vuil smoak

 

  • Niks zoe schoeën as óech taamoake, och àl ét dzje èn zèè dzje en zoerprààm

 

  • Be-t óech kàn ich nè vrùmtgón, wànt ich kin óech langer dàn mèèn vrou…

 

  • Beeter inne zwèllever in d’ààn dàn tieën in de locht. Dóever zén ich zòt vàn óech.