Truineer Nieuws melden?

Dékapòtààbel

Dékapòtààbel zonder Kapòtje…. met alle miserie vandien. Echt gebuirt, in Sentruin, althans volgens Johan van Ondezieë. Krijg het maar aan de hand, zeggen ze in het schoon Vlaams.

© freepik

Noo en-ieël romàntis dineike reit e koppelke no en àfgeleege plèkske on et Speilof. Fèl g’ïnspireirt dour de sitewoase woore s’àl ieël ràp verweive-n in en ieëftige jeu-d’amour. Ma, op et oeëgtepunt vàn et gebuire, krig deen tip en grèllige pèènschuit in zènnen-n rug. Doo wàs toch wol ene ruggewèrrevel aat z’n plak geschoute zeiker! Ginne millemeiter kòs dee loverbój um nog bóezjeire. Panik in dee-n outou, moe mar twie duire-n oan woore. De vrou probeirde b’àlle móejte ònder de màn aat te geroake, ma be et minste wa dèè bóezjeirde, keekde ter vàn de pèèn. Wa naa..???

Noo èèndeloeës schèère-n èn krètse geròkde se on de toet. B’uire-n rèchse-n tieën kòs se dzjust dèè toet doen àfgón èn e kertier on e stùk gàllemde-n da irritànt lawèèt in den doenkel. Naaschirrig as da de minse zèn, wàs doo toch enins ene màn dee et nè beeter voenk as no de polisse te bèlle. 

Doen dèè twie polisse ewa bekoume woore vàn dee-n oangedoempte-n outou oupe te doen, un de sitewoase ààn loote-n aatlègge, probeirde se toch dèè twie suggeleers aat un àmbetànte èn ònmuigeleke poziese te verlòsse. Tenèènde root èn en oer noo de fèète, ùbbe se dàn toch mar de pòmpiers tebèè geróepe. 

Doen de spuitmànne oankoume woore, voenke se ginne-n ààndere mojèê as da doak vàn de-n outou àf te zeege. Òndertùsse woore doo àl àmbelànsiers g’arreveirt dèè dee màn leings bouve aat de-n outou kòste-n oale èn um no de klenik vúre. Noo da medàm uir kòstummeke trug àà oangedón, begòs se te grinse gelèk e kint vàn tieën joor. “Medàmmeke, àlles is naa toch in orde koume”, probeirde ene polis uir aat te lègge, ma se grinsde nog vuil felder. 

“Menieër”, zei se, “wèè gón ich da on mènne màn aatlègge, ziet dee-n outou ens” .

Ècht gebuirt !