Truineer Nieuws melden?

Ardènse Patei  

Elke week… een toprecept gepresenteerd door De Snaat en Johan vàn Ondezieë, ene hobbychef die destijds veel leerde van wijlen Rik Coëme,  topchef van Aen De Kerck. Deze week Ardènse Patei 

Wa ùb’ich noeëdig

 

 • 600 gràmme gekàpt vàn e joeng wilt vèrreke 
 • mùs dzje da nè veinge vroogt dàn stoufvlieës vàn ’t wilt vèrreke èn loot et moale
 • 200 gràmme vèrrekesleever
 • 200 gràmme gerukt spèk in klein stùkskes
 • 3 (drèè) dzjùin
 • 1 geloas Cognac
 • 100 gràmme óngeschèlde oazelnuit 
 • Vòsse-n tèèm
 • Z&P (Zààt & Peeper)
 • 100 gr bruizels 
 • 2 tieëne geplèdderde loeëk
 • 2 lorierbleer
 • 10 geplèdderde jeneeverbeire

 

Wèè moak ich da

 • Snèèt de dzjùin klein

 

 • Meingelt àlles èn loot et minstes 3 (drèè) oere marineire

 

 • Zit ieëst oere-n ouve op 150 groode, 

 

 • Olt de lorierbleer aat de marinoade

 

 • Doet àlles, och et marineirvocht, in en goet bebouterde koemp èn goet oandaan

 

 • Lorierbleer èè vabouve-n oplègge 

 

 • Dèè koemp de-n ouve-n in ver en góej oer, èn reigelmootig ens gón zien

 

 • Loot dàn ieël afkúle in de frigou 

 

 • Ieël smoakelek op wèrrem Fràns broeët (bagèt)

 

Gerieët !