Truineer Nieuws melden?

Blumkes en ene Sintrùinse Diksjónèèr 

Van e bóekeike ét dzje en poar doage ieël voul plezier ma doonoo dan zit dzje doo te stèère. As se naa toch be dèè blumkes ene Sintrùinse Diksjónèèr mie gegeeve-n aan dan kòs dzje dee naa vastpakke. vur de prèès mòste se et nè loote, allei naa 25 uirou. (PH)

Van e bóekeike ét dzje en poar doage ieël voul plezier

ma doonoo dan zit dzje doo te stèère.

As se naa toch be dèè blumkes ene Sintrùinse Diksjónèèr mie

gegeeve-n aan dan kòs dzje dee naa vastpakke. (*)

En as dzje dee dan oupe doet dan koume

de lachemènnekes óech onteige,

en dèè toevere ene lach op oer gezicht dee dzje nemee weg krèègt.

En as dzjee ginne-n Trùineer zèèt, trek et óech nè oan

want dan kóent dzje nog ewa bèèlieëre

ver de minse te verstón

en oer weudeke te plàsseire.

(*) vur de prèès mòste se et nè loote, allei naa 25 uirou

HIER DUWEN