Truineer Nieuws melden?

Little in Sintrùin, Big in Dzjàpàn 

Zeg da de Snaat et gezeit ei. Ieën vàn deis ùbbe de kanaries enne nieve-n tenú èn e nief kluplikke: roeët wit in de plak vàn geel èn blou, be enne-n aatgestouke vienger no de róej Dzjapàneise zòn, èn Ue Wo Muite Arukõ- ich zien omoeëg terwèèle da ich loeëp- vàn Kyu Sakamoto in de plak vàn òòs Mars. Ziet goet èn uurt goet mie !!  

Met amper 2500 abonnees inspraak laten aan de socio’s in Azië. Het is solliceteren voor nog meer Japans op Stayen. Moeten ons kleuren en clublied er straks ook aan geloven?  Het zou kunnen. Hoe dan ook. Onze club is toch niet meer wat ze geweest is. Lons hebben plaats gemaakt voor Lees, banken voor zetelkes, pattateveld voor kunstgras, Stadion en Kanarie voor de Revue, de ziel voor de centen. Komt het nog goed? Zeggen jullie het maar.  Loot òòs koeroadzje oale aat de wòòde vàn òòze-n àà coach, wèèle Raymond Goethals: Ni zievere, speile !!! 

Hieronder het clublied….

Deis zèn ve toch àl kwèèt: 

 • Òòs zieël. Moe is den tèèt van Loõ èn ’t Kuigelke, Willy èn Stèfke, Peter & Peter, Dzjèf èn Dzjèf… Naa zèn et Yumas, Ibrahima’s èn Facundo’s. Da moug zur, ma tevuil is tevuil.
 • Kafei Stadion èn de Kanarie. De gezèlligèèt, et oangenoame vàn Pei èn Pierreke ùbbe naa plak gemokt ver de kilte vàn Revues. 
 • Et kribbeke of de biznèz-siets “avant la lettre”. Awol, as “nitwèrreking” dàn zoe’n importènse ei, dàn wútte doo vrugger mieër reloases geleit dàn in dèè sjikke skaajbokse vàn vandoag.
 • Òòs petàttevèlt. . Mous, doo woore vee de biste-n in. Naa is et kunstgroas, plastik, kitsj. Da’s gelèk plastikke bloeme. Dèè trèkke-n och op niks.
 • Et ploategeróeffel:  beivende beilde op den tèllevieze. DA was Stayen ! De teigepartèè àà de góesting àl in un schoen as se et vèlt nog mar mòste-n opgón. Naa lache s’òòs aat.
 • STVV ei e groeët stùk van zènne geschiedenis in den top acht gestón wa et oantàl supporters oangie. Naa speile se be de voetbàl en et oantàl supporters op en degradoaseplak.   

Deis blif uiver:

 • Ieëste klàs: ve speile dàn wol gieën ieësteklàs voetbàl, ma ve zén toch nog altèèt in de ieëste àfdeiling. Nen troeëst, ma ne moagere!
 • Sènte: àl ùbbe ve gieën speilers nemee, v’ùbbe wol sènte. Of beeter gezeit: sèèlies ùbbe sènte.
 • E vrùmdelingelegioen: niks op teige, tevuil is tevuil, troo is troo zou Paul Vanden Boeynants zègge.
 • Enne-n Trùinse vuirzitter èn bestúrslit: nog twie Trùineers in et ieël bestúr: David Meekers, èn nè te vergeete Robrecht Asnong. Ma ver wèèlank nog?
 • Romain (Proesmans), Peter (Delorge), Benny (Liebens), Aimé (Billen) en Valère (Stevens)… allemòòl minse dèè nog ècht en àt ùbbe ver STVV. Se zèn stillekesoan en aatstèrrevent ràs.
 • 2500 abonneis. Sjapou ver de liste vàn de Mohikanen.
 • Ieërevuirzitter Dzjèf Cleeren. Dzje kóent uiver Djef vuil vertèlle ma et is enne màn dee geelblou bloet in zen oore loeëpe-n àà en nog ei, èn àlles novenànt dú.
 • Memoures:  On de ploeg dee visse-kampijoen spèlde, zèllefs de twie verlour, de ieëste Europeise matsje teige Wenen èn Varna, de virde plak ònder Guido.