Truineer Nieuws melden?

Vive Le Vélo of Merde Le Vélo?

Laat ons zwijgen over de politiek. Laat ons ook zwijgen over de mondmaskers. Laat het ons ’s hebben over de fietsstraten. Je kent ze wel. Straten die rood worden geverfd,  waar er maar 30 per uur mag gereden worden, waar fietsers de hele rijbaan in beslag mogen nemen en waar je die met de wagen ook niet mag voorbijsteken. Vive Le Vélo? Of Merde Le Vélo? Joepie of shit?

Of dzje naa enne Porsj, enne Fort Mustang, e Keeverke of en zieëpkist it, gekloeët zèè dzje àltèèt. Naa àl in Gènt, Mèchele, Brussel èn Kortrèèk, kòtterbèè och in ‘Àsselt, Toengere èn Zààtlieëf. Ma wa ich nè verstón is da zèllefs de blouwe bùrregemieëster vàn Mèchele, de-n oranje bùrregemieëster vàn Zààtlieëf, èn zèllefs de geele bùrregemieëster vàn ‘Àsselt un stroote roeët vèrreve. Kàn mich nè vuirstèlle da De Weever da oeët zàl doen. Be àl z’n kinnes vàn zoake zàl dee op de góeje momènt wol e bummeke góeje.

Kan je het je voorstellen in Sint-Truiden. Achter ene fiets aanrijden tegen 5, 10, 15, 20 kilometer per uur. Van aan de statie via de Stapelstraat, de Hoogbrugstraat, zo omhoog. ’t Zal zaaks zijn dat je auto die bergop richting markt niet stilvalt. Anders dreigen er nog meer files. Eén advies om dat te voorkomen. Zelf ene fiets kopen. En die auto. Meer fietsen, minder auto’s…. Of zie ik dat verkeerd?

Loks, Bèrs en Tèès

Dzjust dovver bèn ich on’t noodeinke  ver men  vwatúr in te leivere èn in de plak dàn e pjààt èn en kèèr te koeëpe. ’t Zal e stùk gemèkkeleker loeëpe. Allieën èb-ich dàn gróedere kakzèkskes noeëdig. Ofwol móet ich mar ens in kònsederoase neime ver en èllentrik pjààt. Dzje weit wol, zoe enne veilou be enne motùir dee dàn allieën lup. Efkes e bezukske gebrocht be Loks, Bèrs èn Tèès. Minse, ver uiverruks te vàlle. Nè allieën vàn de prèès, ma och vàn de wachttèèt. A dzje vandoag inne bestèlt, kum dee be twie moon oan. Èn dàn nog te zègge da den outousèktuir op z’n kònt lie. As àl dèè veilous mùrrege allemòòl innins op de boan koume, amaj m’n oeër! Dàn zòlle ve iet on d’àànt ebbe in de veiloustroote!

Goed. Laat ons ervan uit dat ook Sint-Truiden meer werk gaat maken van fietsstraten. Dan moeten we consequent zijn en er ook maar ’s aan denken om onze straten nieuwe namen te geven.

De Beatle en Bèr Joek

Bon! Vàn Léjopòl Twie wille  v’àl  vànàf. Dèè stroot kóene ve meschin àl nuuëme no en ècht mònnemènt: Eddie Mèrreks. Ma wa be d’àànder stroote? Meschin deis vuirstèl: moak vàn de Brustemstroot La Piste Doyenné gelèk in Lùik-Bastõn-Lùik, de Stoapelstroot de Rònde vàn Vloanderestroot dour dee mòlsouëp on de bouvekàànt, de Zààtstroot dour de ploatseleke katsjèèstieën Petit Paris-Roubaix èn de Mòntenoakewèg de Beatlestroot ter ieëre vàn de kóersorganizatuir Omer Bovy aat Gingelom. Èn verwa de Plankstroot nè Tom Boonenstroot nuuëme – àà dee doo gieën zoak? – of de Stiestroot no Bèrs, de ploatseleke veilouwienkel, of d’Oamelstroot no Bèèrke Jóek, de màn dee àlles be de veilou duij b’àlleve as ter be ze kùrrefke de sènte goenk ròndoale in d’oeëgmis in Òòslavroukèrrek.

 Pàs op, op den dúr gón v’in Sintrùin nog stroote te kòt èbbe.

Vie Le Vélo of Merde Le Vélo, on oechlies de kuis !!