Truineer Nieuws melden?

Supporter STVV stuurt brief naar Keishi Kameyama, de big boss van DMM

Brief van een (anonieme) supporter, intussen verstuurd naar Keishi Kameyama, de grote baas van DMM in Japan. Hij/zij doet dat in het Japan en het Engels. De brief verscheen in eerste instantie op het forum. Het is een roep om hulp. Benieuwd of deze boodschap zal aankomen…

Dear Mr. Kameyama,
We would like to call out for your help, in order to save your Belgian football team from a relegation to second division and an even greater reduction of the number of supportes, revenues, sponsoring contracts, etc.
Since the takeover of STVV by DMM, which all supportes welcomed very much, our team has become weaker every season. All of this, despite DMM’s promises to improve the team and despite enormous expenses by Mr. Pinto and Mr. Tateishi that should have allowed us to have a much better team than we currently have.
The regulations in force in the Belgian premier league make it mandatory to have at least 6 home grown players (players that played football in Belgium as youngsters). As a consequence of Mr. Pinto and Mr. Tateishi’s management, we do not have six home grown with sufficient quality to play in the Belgian premier league.
As a consequence, we have to put unqualified, Belgian “home grown players” on the pitch and on the bench, whereas at the same time, better foreign players cannot even be part of the team and cannot play.
On top of all of that, year after year, the best Belgian players are sold and Mr. Pinto and Mr. Tateishi buy young, foreign players that all occupy similar positions on the pitch, without taking into account the real needs of the team (a rightwing defender, an attacking central midfielder and a powerful center forward, among others). The Australian trainer we have right now (Mr. Muscat) moreover leaves quality players that know the Belgian league (Pol Garcia, Teixeira, etc.) out of the team. All of this makes the disaster complete and we are heading straight for relegation and STVV’s managing team (Mr. Tateishi, Mr. Pinto and the trainer, Mr. Muscat) does not seem to matter. No signals are given to the fans, there is a complete lack of communication towards the Belgian fans and press and all of this can shortly turn against DMM and create a very negative environment, which will eventually lead to DMM’s exit or STVV’s dissapearance.
We, the fans of STVV understand that this cannot be the goal and the mission of DMM within the framework of their first experience in European football, since it would be a complete and very disgraceful failure to spend so much more money than STVV did before DMM and relegate to second division. It would be a proof of the mismanagement by DMM and would sheld doubts on their capacities to correctly manage any business in other areas of activity.
As a consequence, we kindly request you to get personally involved in this issue, send out a statement to calm the fans, appoint a manager and a coach that have experience in the Belgian league and give them powers to urgently sign the players we need and put a competitive team on the pitch. Please also appoint an assessment commitee composed of ex players that know the team and its fans, so they can give you advice on what is living among the fans (e.g. Mr. Odilon Polleunis, Mr. Wilfried Van Moer, and Mr. Erwin Coenen)
We thank you very much in advance for showing you care about this investment and this team, STVV.
Yours sincerely,
A supporter of STVV who just reflects what most of the fans, press and managers in Belgium think of the current situation.
We roepen graag uw hulp in om uw Belgische voetbalploeg te redden van een degradatie naar tweede klasse en een nog grotere vermindering van het aantal supporters, inkomsten, sponsorcontracten, enz.
Sinds de overname van STVV door DMM, die alle supporters zeer verwelkomden, is ons team elk seizoen zwakker geworden. Dit alles ondanks de beloften van DMM om het team te verbeteren en ondanks de enorme uitgaven van de heer Pinto en de heer Tateishi, waardoor we een veel beter team hadden moeten hebben dan we momenteel hebben.
De regelgeving die van kracht is in de Belgische eredivisie maakt het verplicht om minstens 6 spelers van eigen bodem te hebben (spelers die als jeugd in België voetbalden). Als gevolg van het management van de heer Pinto en de heer Tateishi hebben we er niet zes van eigen bodem met voldoende kwaliteit om in de Belgische eredivisie te spelen.
Bijgevolg moeten we ongekwalificeerde, Belgische “home-grown spelers” op het veld en op de bank zetten, terwijl tegelijkertijd betere buitenlandse spelers niet eens deel kunnen uitmaken van het team en niet kunnen spelen.
Bovendien worden jaar na jaar de beste Belgische spelers verkocht en kopen de heren Pinto en Tateishi jonge, buitenlandse spelers die allemaal een vergelijkbare positie op het veld innemen, zonder rekening te houden met de echte behoeften van het team ( een rechtse verdediger, een aanvallende centrale middenvelder en een krachtige spits, onder anderen). De Australische trainer die we nu hebben (Mr. Muscat) laat bovendien kwaliteitsspelers die de Belgische competitie kennen (Pol Garcia, Teixeira, etc.) uit het team. Dit alles maakt de ramp compleet en we gaan recht op degradatie af en het managementteam van STVV (de heer Tateishi, de heer Pinto en de trainer, de heer Muscat) lijkt er niet toe te doen. Er worden geen signalen gegeven aan de fans, er is een volledig gebrek aan communicatie richting de Belgische fans en pers en dit alles kan zich binnenkort tegen DMM keren en een zeer negatieve omgeving creëren, die uiteindelijk zal leiden tot het vertrek van DMM of het verdwijnen van STVV.
Wij, de fans van STVV begrijpen dat dit niet het doel en de missie van DMM kan zijn in het kader van hun eerste ervaring in het Europese voetbal, aangezien het een complete en zeer schandelijke mislukking zou zijn om zoveel meer geld uit te geven dan STVV deed vóór DMM, en dan toch te degraderen naar de tweede divisie.
Daarom verzoeken we u vriendelijk om persoonlijk bij deze kwestie betrokken te raken, een verklaring af te geven om de fans te kalmeren, een manager en een coach aan te stellen die ervaring hebben in de Belgische competitie en hen de bevoegdheid te geven om dringend de spelers te ondertekenen die we nodig hebben en een competitief team op het veld zetten. Benoem a.u.b. ook een beoordelingscommissie bestaande uit ex-spelers die het team en zijn fans kennen, zodat zij u kunnen adviseren over wat er leeft onder de fans (bijv. De heer Odilon Polleunis, de heer Wilfried Van Moer en de heer Erwin Coenen).
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor het tonen dat u geeft om deze investering en dit team, STVV.
Hoogachtend,
Een supporter van STVV die gewoon weerspiegelt wat de meeste fans, pers en managers in België van de huidige situatie vinden.