De Boddelkèèr…. bidden om betere tijden. Of wie weet?

He se. Danny Gennez van de Boddelkèèr op zen stulke. Bidde om betere teide? Of is et zoe da alien oos-lieve-vrouw is koume lette? Deize zoumer alleszins gien Boddelkèèr. Dju toch. Speitig. Ma weet weit. As Danny do op zen stulke en be zen kukskes en zene crèm blif bidde…..

© D.Gennez