Stad Sint-Truiden gaat tegen 2030 voor een CO2-reductie van 40%

De stad Sint-Truiden stelt zich ambitieus inzake klimaatbeleid en wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 % terugdringen ten opzichte van 2011. De stad voorziet hiervoor tegen 2025 een budget van in totaal 74,5 miljoen euro. De krijtlijnen van deze ambitie werden vastgelegd in een nieuw klimaatplan. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van maandag 25 mei.

© Freepik.com

De gemeenteraad van Sint-Truiden besliste op 30 oktober 2017 om toe treden tot het Europese Burgermeestersconvenant, waarin de EU-klimaatdoelstellingen die tegen 2030 gerealiseerd moeten worden, een lokale vertaling krijgen. Deze lokale vertaling werd verder uitgewerkt in een nieuw klimaatplan, dat de doelstellingen en acties in Sint-Truiden op het vlak van klimaat en CO2-reductie vastlegt. Dat nieuwe klimaatplan werd goedgekeurd door gemeenteraad op maandag 25 mei.

“De stad heeft de voorbije jaren al meerdere inspanningen geleverd om de CO2-uitstoot terug te dringen en de klimaatopwarming tegen te gaan. Denken we maar aan de vergroening van ons wagenpark, het mogelijk maken van autodelen door het ter beschikking te stellen van elektrische stadsvoertuigen, het plaatsen van zonnepanelen op stadsgebouwen, de renovatie van het ontmoetingscentrum VEVA en Den Andries, de plaatsing van de allereerste LED-theaterlichtinstallatie in Vlaanderen in Cultuurcentrum de Bogaard en de participatie in het windmolenproject van Greensky”, zegt schepen van leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Inspraak
“Sint-Truiden investeert bijna 75 miljoen euro de volgende 10 jaren om tot een beter klimaatplan te komen voor onze stad.  Wij willen klaar zijn voor de toekomst! 80 maatregelen om de CO2 uitstoot te verlagen, 53 maatregelen om klimaatverandering tot stand te brengen en 400 concrete acties. Tijdens de opmaak van het plan hebben we er bewust voor gekozen om ook de stem van onze inwoners te horen en organiseerden een grote klimaat-enquête via onze website en in ons stedelijk informatieblad. We gingen bovendien ook naar al onze deelgemeenten en organiseerden twaalf klimaatcafés. Intussen organiseerden we ook een extra gemeenteraadscommissie, waarin het plan verder uitvoerig werd besproken. De resultaten van al deze bevragingen en overlegmomenten werden mee verwerkt in het plan,” zegt burgemeester Veerle Heeren.

Stad heeft een belangrijke regierol

De stad heeft op het vlak van klimaat en leefmilieu een belangrijke voorbeeldrol en wil daarom de komende jaren verder gaan op de ingeslagen weg. Zo zal het bijvoorbeeld blijven investeren in veilige fietspaden, zodat burgers maximaal gestimuleerd kunnen worden om zich met de fiets te verplaatsen. Bovendien wil de stad burgers verder sensibiliseren en via gerichte campagnes uitleggen wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen tot de reductie van de CO2-uitstoot en een verbetering van het leefmilieu.

10 concrete duurzame acties:

  1. Opmaak van een globaal plan van aanpak voor de screening van de bestaande stedelijke gebouwen. Dit zal als basis dienen voor het energierenovatiestappenplan (SURE2050).
  2. De renovatie van het stadswerkhuis (isolatie dak en gevel en toepassing duurzame technieken): een actie die als voorbeeld kan dienen van een doorgedreven renovatie van gemeentelijke  gebouwen, maar ook om de benuttingsgraad van de infrastructuur te verbeteren. Drie sites worden namelijk herleid tot 1 duurzamere site.
  3. Renovatie ontmoetingscentrum Aalst (vernieuwen dak en buitenschrijnwerk, relighting, regenwaterrecuperatiesysteem, onderzoek zonnepanelen).
  4. Exploratie van een nieuw duurzaam stadskantoor: herbestemming van een voormalige kloostersite, een nieuwe invulling van een erfgoedsite op een efficiënte en 21ste eeuw manier.
  5. Een nieuw sportpark met een zwembadcomplex als blikvanger. Het nieuwe complex zal een duurzaam complex worden voorzien met groene energie.
  6. Een bomenbeleidsplan dat 2.600 bomen extra voorziet op het grondgebied.
  7. Het bijenplan zal de biodiversiteit in Sint-Truiden een handje helpen.
  8. Investeren in veilige fietspaden, zodat burgers maximaal gestimuleerd kunnen worden om zich met de fiets te verplaatsen.
  9. Diverse onthardings- en vergroeningsprojecten waarbij het project Veemarkt/Zwembad het mooiste voorbeeld zal zijn.
  10. De uitbreiding van het aantal elektrische laadpalen in het centrum en de dorpen.

Ook het versterken van de korte keten in Haspengouw, de opmaak van een hemelwaterplan, de uitbreiding van het woonloket naar woon- en energieloket, het ombouwen van klassieke straatverlichting naar led-verlichting en de opstart van een onderzoek naar het gebruik van restwarmte op ons grondgebied, zijn acties die de komende jaren op de agenda staan.

De strakke opvolging en de rapportering van het klimaatplan zal om de twee jaar aan Europa overgemaakt worden, nadat deze besproken zijn op de gemeenteraad. Het Klimaatplan kon tijdens de gemeenteraad van 25 mei 2020 rekenen op de goedkeuring van CD&V, Open VLD, NVA én Groen.