Truineer Nieuws melden?

Sintruin is de stàd van men àt

Wè koene ve oze twide mei beter begènne dan bè te zènge. Soame be Christophe en de Boddelkèèr. Arei zur.