Truineer Nieuws melden?

Vaste of frète? Frète want zoe krig Corona gien kans

Corona
© Freepik

Panik, gine panik. Mèn advies teige Corona? Stop bè mekaander te poene. En begèn te freite. Om oan te sterke. Dan dzet dje safe. Soamegevat. Loot de Vaste vuir wa et is, speil oer kas vol, liefst ne be rijst en sushi, ma be bifstuk frit, wè mier wè beter. Vuir ine kir luister ich ne no Oze-Lieven-Hier en menier Pastoer. Do no zal ich wal gon bichte be den deike van Sèntruin en e roazehoedje bidde.

Stèèf van àntroase

Iederien is stèèf van antroase. Of Corona et ergste is en de pest noeit hei beston. En alsof da mier dooi mok dan de druugte en de rampe, de drugs en de alcol, et klein stof en alles wa we in oseme, de orloage en de dictators, de terroriste en dei aander tiste.  Naturlek moete ve oppasse, stoppe be poene, vrumd gon, sex in de Bornedries, noem mar op. A propou… De reportage gezin van Luc Alou do in Melvete? Jowadde, zoe kot be taas. Ma het buffet do stond mich mier oan as de seks. Enfin. Wa do och van is. Ve moete geluve in oos doktoers, specaliste en klinike. Da doen ich. En dus ben ich op m’n gemak.

Alien a minse en zike

As dje et niefs opzet, dan gie et uiver de dooi dei Corona mok. Ma dan wit do drek bei gezeid dat et toch vooral minse zen dè aat zen of ien of aander at- of loengprobleim ubbe. Vuirwa ègelijk. Alsof da e verschil mok, alsof dat et minder erreg mok. Pas as ich da uur, mok ich mich zurrege. Ene doeie, is ene doeie, scoen of lelek, joeng of aat, wit of zwat, noem ma op.

Ich ben gine joad en wil gine Chineise vrijwilliger

Enfin, loot oos es denke da Corona arriveirt in Sentruin. Dan ubbe ve et naturlek vlagge. En toch.

Ieste vuirdiel. Ich moag taas werke. Mèn vroog dan. Wee gie mich men werrek brenge? Ich zou et ne weite. Ich hoep allien da et ginne Chineise vrijwilliger is.

Twide vuirdiel. Dje moag ne mee bate koame. Slecht voor Cafei Dennis en Fic van de Klene Bacchus, want do zit ich altèd. En slecht vuir den Esteveivei. Want do gie nog minder vollek koame. Nee, ich ben gine gierige joad, bè of zonder krolle, ma goed vuir mène porteful is et wal.

Derde vuirdiel. As ich toch benne moet bleive, kan ich eindelijk iet in men aas doen. Want da is onderkoame. Wa verve, wat plamure, hei en do ene noagel kloppe, en eindelijk m’n brandtoeters instaleire…. Intusse kan m’n vrouw wa mier kouke. Ienig probleim. As ve nè bate moage, wei geroake ven dan aan dei verf en da ete. Da wit kin kloppe, vries ich. Want ich pas vuir dee Chineise vrijwilliger van just.

De frichineis en de maitresse

De nodiele dan. Ieste nodiel. Taas bleive, koppels in quarantain, wekelang op mekaanders lip. Da gie voenke geve, echtschèdinge. Ma da is dan wal wir goed vuir advocote as miester Lemache, Termonia, Liebens, Everaerts, Lavigne, Polsky, of ien van dei aander dei ich nog ne ub gehad.

Twide nodiel. Kreg dje de maladie cronik, dan moet dje vertelle mwoe dje de leste tèd uiveral gezeten het. Jeisus Christus, zegge ze in Zeppere. Stel oech vuir. Vrouwke, ich ben be de fritchineis gewees… Da gie nog. Ma dan. Vrouwke, ich ben bei a model achter de vinster op de chaussei d’ amour gewees. Da is drop en (dr)euver… en alwir mier werrek vuir dè advocote.

Derde nodiel. Dje koent ne mee no de familje, ne mee op reis, ne mee op restaurant, ne mee no oer maitresse…. Meseire en nog ’s meseire. En wir werk vuir dè advocote.

Klein scheit in eun groete fles

Beslaat. De maladie cronik is vuiral goed voor de advocote en de Chineise vrijwilligers. Ich moet gien van de twie. En dus doen ich of do niks on de haand is, blèf ich iederien poene, blèf ich ete gon bè de Chineis en den Italioan, blèf ich no de voetbal gon en no men vrinde, blèf ich op reis vertrekke en zoe vots…. Mene pa zei altèd. Mene joeng, wa kump, da kump. Loot oos bidde… Hoepelijk is et eun klein scheit in eun groete fles.