Truineer Nieuws melden?

Uitbreiding captatieverbod omwille van de droogte

De gouverneur van de provincie Limburg breidt het capatatieverbod verder uit! In overleg met de partners betrokken bij het Limburgs droogte-overleg vaardigt de gouverneur met ingang van 19/7/2019 een captatieverbod uit op de onbevaarbare waterlopen in Limburg. Er is slechts een uitzondering voorzien voor enkele locaties waar captatie nog wel mag.

© Fotograaf: Stad Sint-Truiden

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik,
rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Vlaamse Droogtecommissie de gouverneurs op 16/07/2019 geadviseerd om een captatieverbod (onttrekken van water) in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er lokaal redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen. De Vlaamse Droogtecommissie schaalt het waakzaamheidsniveau op van code geel naar code oranje. Ondanks de lichte neerslag van de voorbije week is de algemene situatie in Limburg er niet op verbeterd. De peilen van de waterlopen zijn laag en zakken verder. De afvoeren op de Maas zijn eveneens verder dalend. Ook de grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn in dalende lijn.

Meer informatie over het captatieverbod vind je terug op www.sint-truiden.be en de website van Crisis Limburg!